sporades24.gr
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝΣΚΥΡΟΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Κοινοποίηση

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΚΟΥ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
ΠΑΡ ΕΦΕΤΑΙΣ ΩΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΥΡΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 του Ν. 3852/2010.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/2007 «Κύρωση του κώδικα κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ
  143/28.06.2007), περί Ειδικών Συμβούλων, ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών, όπως τροποποιήθηκε και
  ισχύει.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 11 έως και 17 του Ν. 3584/2007.
 • Τα διαλαμβανόμενα στην εγκ. 55/74802/29.12.2010 του ΥΠ. ΕΣ. Α. & Η.Δ. με την οποία διευκρινίζεται ότι για την πρόσληψη
  των ατόμων στις θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών, ή Επιστημονικών Συνεργατών, δεν απαιτείται να
  προβλέπονται οι θέσεις αυτές στους ΟΕΥ των δήμων, γιατί συνιστώνται απευθείας με νόμο.
 • Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σκύρου (ΦΕΚ 3251/Β΄/17-5- 2023).
 • Την παρ. 1 του άρθρου 163 Ν. 3584/2007, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει από το άρθρο 18 του Ν.4674/2020,
  αναφορικά με τον αριθμό των ειδικών συμβούλων κ.λπ. Ειδικότερα ορίζεται ότι: «1. α) Σε κάθε δήμο, συστήνονται
  αυτοδίκαια θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών, συνολικού αριθμού ίσου με
  τον αριθμό των αντιδημάρχων του δήμου. Σε δήμους με μόνιμο πληθυσμό πάνω από εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000)
  κατοίκους, σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, με τον Οργανισμό
  Εσωτερικής Υπηρεσίας μπορεί να συστήνεται μία (1) θέση Ειδικού Συνεργάτη, επιπλέον των προβλεπόμενων στο
  προηγούμενο εδάφιο.»
 • Το γεγονός ότι ο Δήμος Σκύρου δικαιούται, σύμφωνα με τα ανωτέρω, τρεις (3) ειδικούς ή επιστημονικούς συνεργάτες.
 • Την ανάγκη πλήρωσης μιας θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου για την επικουρία σε θέματα νομικής φύσης.
 • Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1390/12-3-2024 Βεβαίωση της Προϊσταμένης του Τμήματος Διοικητικού-Οικονομικού του Δήμου περί
  ύπαρξης πιστώσεων, για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας του Ειδικού Συνεργάτη της παρούσας Προκήρυξης.
  Γνωστοποιεί:
  Την πρόσληψη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου, ειδικότητας ΠΕ Νομικών – Δικηγόρων, η οποία θα
  καλυφθεί με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της
  τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ο/η οποίος/α θα απασχολείται ως σύμβουλος του Δημάρχου σε νομικής φύσεως θέματα.
  Θα συνεπικουρεί το έργο του Δημάρχου Σκύρου, θα παρέχει νομικές υπηρεσίες και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες (γραπτά ή
  προφορικά) επί θεμάτων νομικής φύσης μέσα στον κύκλο των γνώσεών του/της ή της επαγγελματικής του/της ενασχόλησης.
  Ο/η υποψήφιος/α πρέπει να έχει τα εξής προσόντα:
  (α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007. Για τα γενικά
  προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του/της υποψηφίου, κατά το άρθρο
  8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται.
  (β) Πτυχίο ή δίπλωμα Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου της ημεδαπής, ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.
  γ) Να έχουν εμπειρία σε θέματα ΟΤΑ ή και νομικών προσώπων των ΟΤΑ τουλάχιστο πέντε ετών. Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:
  Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην
  οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
  Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου
  φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
  Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το
  είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
  (γ) Να είναι δικηγόρος, με βαθμό παρ’ Εφέταις τουλάχιστον, μέλος οποιουδήποτε Δικηγορικού Συλλόγου της Ελλάδος.
  (δ) Να είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου της ημεδαπής, ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της
  αλλοδαπής. Θα συνεκτιμηθεί η κατοχή και έτερου μεταπτυχιακού τίτλου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, στον τομέα των
  Οικονομικών Επιστημών.
  (στ) Να έχει Πτυχίο γνώσης αγγλικής γλώσσας (επίπεδο first certificate). Η γνώση και άλλης ξένης γλώσσας των χωρών – μελών της
  Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποδεικνυόμενη σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, θα συνεκτιμηθεί.
  (ζ) Να έχει παρακολουθήσει Πρόγραμμα Κατάρτισης στον Τομέα της Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
  (η) Να έχει επαγγελματική/δικαστηριακή εμπειρία.
  Δημοσίευση της ανακοίνωσης: Η παρούσα ανακοίνωση, να αναρτηθεί στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος
  του Δήμου Σκύρου και στον διαδικτυακό τόπο αυτού (www.skyros.gr). Επιπλέον, να αναρτηθεί και στο πρόγραμμα «Διαύγεια».
  Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:
  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την αίτηση μαζί με τα κάτωθι δικαιολογητικά, εντός προθεσμίας
  5 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στο πρόγραμμα «Διαύγεια», είτε ηλεκτρονικά
  (dimoskirou@0888.syzefxis.gov.gr), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη
  διεύθυνση: Δήμος Σκύρου , Τ.Κ. 34007, Σκύρος, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας Βαλασσοπούλου Ελένης
  (τηλ. επικοινωνίας: 2222350327).
  Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής και στην περίπτωση αποστολής των
  αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος
  μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
  Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική είτε ηλεκτρονική
  υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.
  Προσκομιζόμενα Δικαιολογητικά:
 • Αίτηση Συμμετοχής. (επισυνάπτεται)
 • Αντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
 • Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα.
 • Τίτλοι σπουδών.
 • Πτυχίο αγγλικών
 • Βεβαίωση εμπειρίας σε θέματα ΟΤΑ ή και νομικών προσώπων των ΟΤΑ
 • Βεβαίωση Δικηγορικού Συλλόγου στον οποίο είναι εγγεγραμμένος/η.
 • Βεβαίωση παρακολούθησης Προγράμματος Κατάρτισης στον Τομέα της Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του/της υποψηφίου, στην οποία να δηλώνει ότι πληρούνται τα γενικά
  προσόντα διορισμού που προβλέπονται ανωτέρω.
  Η πλήρωση της θέσης του/της Ειδικού Συνεργάτη, θα ενεργηθεί με απόφαση του Δημάρχου που θα δημοσιευθεί νομίμως, ο οποίος
  θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά την κρίση του είναι κατάλληλο για την ανωτέρω θέση (παρ. 4 αρ. 163 Ν. 3584/2007).
  Η πρόσληψη ολοκληρώνεται με την υπογραφή από τον/την προσλαμβανόμενο/η Ειδικής Συμβάσεως Εργασίας ιδιωτικού δικαίου
  ορισμένου χρόνου, από την οποία και συνάπτεται η εργασιακή σχέση με το Δήμο Σκύρου και αρχίζει η υποχρέωση του/της
  προσλαμβανόμενου/ης για παροχή υπηρεσιών.
  Ο Δήμαρχος Σκύρου
  Κυριάκος Αντωνόπουλος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μη κρατικά πανεπιστήμια: Τι αλλάζει στα ΑΕΙ – Οι βασικοί άξονες του νέου νομοσχεδίου

Επικαιροποίηση δελτίου επιδείνωσης καιρού – Ισχυρές βροχές, καταιγίδες, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανώς χαλαζοπτώσεις

Πόνσε: «Η αυτοπεποίθησή μου, έχει επιστρέψει πλήρως!»